06 - 38 93 22 75 pon@voorzijnraap.nl

Privacybeleid

Voorzijnraap, gevestigd aan Sint Annahof 30, 3764 BA Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens (let op: dit is geen bezoekadres)

Sint Annahof 30, 3764 BA Soest

Pon Klompenhouwer is de functionaris gegevensbescherming van Voorzijnraap. Zij is te bereiken via pon@voorzijnraap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voorzijnraap verwerkt persoonsgegevens doordat iemand gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf door de betrokken persoon of door een derde met toestemming van deze persoon aan ons zijn verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in schriftelijke, elektronische of mondelinge dan wel telefonische correspondentie
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voorzijnraap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen die gebruikmaken van onze diensten of van personen die zelf hun gegevens aan ons hebben verstrekt of door een derde met toestemming van de betrokken persoon aan ons zijn verstrekt:

 • Gezondheid
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pon@voorzijnraap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voorzijnraap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling .
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of promotiemateriaal .
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voorzijnraap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voorzijnraap neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten op basis van verwerking van gegevens door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voorzijnraap) tussen zit. Voorzijnraap gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Voorzijnraap zal dit gebruiken om aantallen bezoekers van de website te kunnen zien en eventueel in welk gebied zij zich bevinden als ze de site bezoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voorzijnraap bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: tot 6 maanden na afloop van de opdracht zal Voorzijnraap de gegevens bewaren, dit in verband met een eventueel vervolg van het traject/coaching/opdracht. Naam-adres-woonplaats zal langer bewaard blijven in verband met de boekhouding en de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voorzijnraap verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorzijnraap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voorzijnraap gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak voor de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld iemands voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door voorzijnraap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pon@voorzijnraap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, mrz (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar wel binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voorzijnraap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voorzijnraap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pon@voorzijnraap.nl