06 - 38 93 22 75 pon@voorzijnraap.nl

De ethische code van Voorzijnraap

 

Onderstaande ethische code geeft aan welke ethische werkwijze je bij Voorzijnraap mag verwachten, hoe Voorzijnraap met cliënten omgaat en zich in het algemeen gedraagt rondom een coachingtraject. Deze code is niet bedoeld om juridische kwesties af te dekken. Het is evenmin een vrijbrief voor wie dan ook om dingen te doen die hier misschien niet expliciet aan de orde komen. Kortom, een coach van Voorzijnraap doet haar best om zich netjes, fatsoenlijk en respectvol te gedragen. Dat verwachten we ook van cliënten en andere partijen met wie Voorzijnraap samenwerkt.

Als coach en cliënt zijn we volkomen gelijkwaardig, net zoals twee mensen sowieso gelijkwaardig zijn. De een staat niet boven de ander in de onderlinge verstandhouding tussen coach en cliënt.

Uiteraard doet Voorzijnraap haar uiterste best om jou als cliënt zo goed mogelijk te coachen. Wat dit precies inhoudt verschilt noodzakelijkerwijs van persoon tot persoon.

Als cliënt beslis jij zelf wat jij wilt, zowel op privé als op sociaal en professioneel gebied. Jij maakt zelf de afwegingen iets wel of niet of op een andere manier te doen. Dit houdt ook in dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw keuzes.

Doelstellingen van het coachtraject worden door jou als cliënt bepaald. De coach kan jou hierin enkel adviseren. Dit geldt ook voor middelen en keuzes tijden het coachingtraject, met de aantekening dat de coach niet verplicht is om aan elke wens wat betreft doelstelling, middelen en keuzes mee te werken. Dat doet Voorzijnraap alleen als de coach van mening is dat het haalbaar en wenselijk is.

Voorzijnraap doet een voorstel voor lengte en inhoud van een coachingtraject, gebaseerd op de informatie die de cliënt aan Voorzijnraap verstrekt. De definitieve lengte en inhoud van een coachingtraject stelt Voorzijnraap nadrukkelijk in overleg met de cliënt vast. Komen we er niet samen uit, dan behoudt Voorzijnraap zich het recht voor om geen coachingtraject te starten, omdat het dan mogelijk onvoldoende vaststaat dat een coachingtraject zinvol is.

Net zoals bij elke relatie, privé of zakelijk, is het voor een goed resultaat wenselijk dat er een bepaalde klik is. Is die klik er niet, dat laat Voorzijnraap dat direct weten, zodat er door beide partijen geen tijd of geld verspild hoeft worden aan een traject waarvan geen positief resultaat wordt verwacht.

Aan onze kant is de overtuiging belangrijk dat coaching door Voorzijnraap de cliënt duidelijk verder kan helpen. Vindt Voorzijnraap dat de cliënt beter bij een andere partij terechtkan, dat laat Voorzijnraap dat direct weten, zodat er door beide partijen geen tijd of geld verspild hoeft te worden aan een traject waarvan geen positief resultaat wordt verwacht. Voorzijnraap zal in dat geval haar uiterste best doen om de cliënt door te verwijzen naar een partij die mogelijk wel de gewenste resultaten kan bereiken.

Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling of spelen er andere zaken die het coachingtraject negatief kunnen beïnvloeden, dan wordt dit open en transparant met de cliënt besproken. Op grond van dit overleg zal door Voorzijnraap worden besloten of en op welke manier het coachingtraject voorgezet kan worden.

Zijn er onverwachte omstandigheden bij Voorzijnraap of cliënt waardoor de continuïteit van een coachingtraject in gevaar komt, bijvoorbeeld bij (langdurige) ziekte of andere uitval, dan wordt dit zo spoedig mogelijk onderling besproken en proberen we in overleg tot een oplossing te komen.

Wat er tussen cliënt en coach wordt gezegd en gedaan blijft tussen cliënt en coach. Met andere woorden. Voorzijnraap praat niet met derden over haar cliënten. Alles wat je zegt blijft vertrouwelijk. Informatie kan wel worden gedeeld met derden als dat wettelijk verplicht is.

Algemene normen voor fatsoenlijk gedrag zijn niet goed vast te leggen, behoudens de betreffende zaken die in de wet geregeld zijn. Vaak worden dergelijke normen pas duidelijk bij overschrijding van de ongeschreven regels. Voorzijnraap doet in ieder geval haar uiterste best om zich aan de algemene normen voor fatsoenlijk gedrag te houden. Dat verwacht Voorzijnraap ook van haar cliënten en andere partijen met wie wordt samengewerkt. Ditzelfde geldt voor wat betreft net en respectvol gedrag. Dit is al in andere bewoordingen gezegd in de inleiding. We herhalen het hier nog eens, zodat dit voor alle betrokkenen volkomen duidelijk is, ook al omdat overschrijding van deze geschreven of ongeschreven normen en regels aanleiding kan zijn voor Voorzijnraap om een coachingtraject desnoods onmiddellijk stil te leggen en de werkzaamheden naar eigen inzicht tijdelijk of definitief te beëindigen.

Mocht een en ander misschien wat streng klinken: Voorzijnraap gaat ervan uit dat de meeste mensen van goede wil zijn en het goed met andere mensen voorhebben. Daar gaan we vanuit tot het tegendeel is bewezen.

.