06 - 38 93 22 75 pon@voorzijnraap.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities 3
Artikel 2 – Identiteit van Voorzijnraap 3
Artikel 3 – Algemene bepalingen 3
Artikel 4 – Het aanbod 4
Artikel 5 – De overeenkomst 4
Artikel 6 – Annulering 5
Artikel 7 – Beëindiging van de Overeenkomst 5
Artikel 8 – Georganiseerde reizen 5
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 6
Artikel 10 – Overmacht 7
Artikel 11 – Honorarium/Prijzen 8
Artikel 12 – Betaling en facturering 8
Artikel 13 – Klachten 9
Artikel 14 – Overdracht 9
Artikel 15 – Meerwerk 9
Artikel 16 – Intellectueel eigendom 9
Artikel 17 – Geheimhouding 10
Artikel 18 – Verrekening en opschorting 10
Artikel 19 – Toepasselijk recht 11
Artikel 20 – Survival 11
Artikel 21 – Wijziging of aanvulling 11

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Voorzijnraap: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 3. Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden of deelneemt aan een door Voorzijnraap georganiseerde Reis.
 4. Consument: de Cliënt die niet handelt in bedrijf of beroep.
 5. Partijen: Opdrachtgever en Voorzijnraap tezamen.
 6. Schriftelijk: Per e-mail, fax, WhatsApp of post.
 7. Derde(n): Anderen natuurlijke of rechtspersonen die niet zijn betrokken bij deze overeenkomst.
 8. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 9. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Voorzijnraap ten behoeve van Opdrachtgever.
 10. Training: de gesprekken of interventie die plaatsvinden tussen Voorzijnraap en Cliënt waarbij mogelijk een vechtsport wordt beoefend.
 11. Reis/ Reizen: Een door Voorzijnraap georganiseerde reis (naar het buitenland, zonder vervoer naar plaats van bestemming) waar Cliënt/Opdrachtgever aan deelneemt.

Artikel 2 – Identiteit van Voorzijnraap

Naam bedrijf                           Voorzijnraap
Straatnaam en nummer         Sint Annahof 30
Postcode en vestigingsplaats 3764 BA Soest
Telefoonnummer:                   06-38932275
KvK nummer:                          71956530

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Voorzijnraap en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Voorzijnraap en Opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Voorzijnraap kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 7. Opdrachtgever en/of Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voorzijnraap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Voorzijnraap worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Voorzijnraap zijn verstrekt, heeft Voorzijnraap het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening te brengen.
 8. Opdrachtgever die handelt in bedrijf of beroep, is verantwoordelijk voor nakoming door Cliënt van de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
 9. Voorzijnraap is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 10. De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Alle door Voorzijnraap gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Voorzijnraap is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Voorzijnraap binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Voorzijnraap niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Voorzijnraap behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Voorzijnraap weigert zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voorzijnraap onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Annulering

 1. Tot 72 uur van tevoren kan in overleg met Voorzijnraap de Opdrachtgever en/of Cliënt het moment van de training verplaatsen. Voorzijnraap is niet verplicht om hier mee in te stemmen.
 2. In het geval dat de Opdrachtgever en/of Cliënt de Overeenkomst/ Training afzegt minder dan 72 uur van tevoren, wordt 75% van het honorarium in rekening gebracht.
 3. In het geval dat de Opdrachtgever/ Cliënt de Overeenkomst/ Training afzegt minder dan 48 uur van tevoren, wordt het voor die Training overeengekomen honorarium volledig in rekening gebracht.

Artikel 7 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever en/of Cliënt een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Voorzijnraap het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Voorzijnraap recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 8 – Georganiseerde reizen

 1. Een algemeen aanbod van Reizen van Voorzijnraap in de vorm van folders, advertenties (op de website) is vrijblijvend en moet worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.
 2. Voorzijnraap is gerechtigd persoonsgegevens van Cliënt te verstrekken aan Derde voor zover het organiseren van de Reis dit vergt.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor verstrekking van de juiste gegevens die nodig zijn voor het organiseren van de Reis.
 4. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voorzijnraap is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens.
 5. Opdrachtgever en/of Cliënt is/zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.
 6. Opdrachtgever/Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten en vaccinaties die vereist zijn voor de Reis.
 7. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan bagage of bezittingen van Cliënt/Opdrachtgever.
 8. Cliënt en/of Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan toebehoren van Derden veroorzaakt door Cliënt/Opdrachtgever ten tijde van de Reis.
 9. Schade van welke aard dan ook welke Cliënt heeft opgelopen tijdens een door Voorzijnraap georganiseerde activiteit tijdens de Reis, komt voor rekening en risico van Cliënt en/of Opdrachtgever zelf. Voorzijnraap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade ten gevolge van de activiteit.
 10. Voorzijnraap heeft te allen tijde het recht de Reis te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, in verband met bijvoorbeeld te weinig aanmeldingen, weeromstandigheden, andere gevaren en beschikbaarheid van Derden.
 11. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de Reis te beëindigen. Opdrachtgever kan door Voorzijnraap worden verplicht tot betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding aan Voorzijnraap. Opdrachtgever is in ieder geval gehouden de reeds gemaakte en de daardoor ontstane kosten zoals onder andere, maar niet uitsluitend verband houdende met omboeking en annulering gemaakte kosten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

In geval Opdrachtgever een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Voorzijnraap is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Voorzijnraap uit te keren bedrag.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Voorzijnraap voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voorzijnraap.

 

In geval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Voorzijnraap voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voorzijnraap.
 2. Indien Voorzijnraap toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Voorzijnraap beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Voorzijnraap aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Voorzijnraap voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Voorzijnraap meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Voorzijnraap vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 3. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voorzijnraap is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst in overleg tussen Voorzijnraap en Opdrachtgever een Derde is ingeschakeld, is Voorzijnraap niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze Derde.
 5. Voorzijnraap en Opdrachtgever/Cliënt beoefenen tijdens de Training een vechtsport uit. Voorzijnraap is niet aansprakelijk voor de door de uitoefening van de vechtsport of andere (lichamelijke) activiteiten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot wandelen, surfen en gymnastiek ontstane (im)materiële- en/of letselschade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voorzijnraap.
 6. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Voorzijnraap daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Voorzijnraap in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Voorzijnraap kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Voorzijnraap onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Voorzijnraap kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen, extreme weersomstandigheden, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, oorlog(sgevaar), maatregelen van overheidswege en oorzaken/omstandigheden die het gevolg zijn van een pandemie of epidemie.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Voorzijnraap niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Voorzijnraap niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voorzijnraap is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Voorzijnraap als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd alsmede exclusief reis- en andere onkosten tenzij anders overeengekomen.
 2. Voorzijnraap behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Voorzijnraap behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Voorzijnraap in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voorzijnraap niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 12 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voorzijnraap te melden.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Voorzijnraap gewezen op de te late betaling en wordt de Opdrachtgever een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Opdrachtgever in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Voorzijnraap gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Voorzijnraap op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Voorzijnraap direct opeisbaar.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever/ Cliënt een klacht heeft over de uitoefening van de Diensten van Voorzijnraap, maakt Opdrachtgever/ Cliënt deze binnen een redelijke termijn aan Voorzijnraap schriftelijk Kenbaar.
 2. De Opdrachtgever dient Voorzijnraap in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 14 – Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 15 – Meerwerk

 1. Indien Voorzijnraap op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Voorzijnraap. Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Voorzijnraap Opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Voorzijnraap verleende diensten rusten bij Voorzijnraap. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. De door Voorzijnraap verstrekte diensten, producten, stukken, testen, readers, rapporten, modellen en/of oefenmateriaal aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Voorzijnraap is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Voorzijnraap.
 3. Voorzijnraap behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.
 4. Voorzijnraap heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie of promotie.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Voorzijnraap voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Voorzijnraap op schadevergoeding.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst van Voorzijnraap heeft verkregen, is verplicht voor Opdrachtgever. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Voorzijnraap is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voorzijnraap zal aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de trainingen tenzij Cliënt hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Indien Voorzijnraap op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken, dan is Voorzijnraap niet gehouden tot enige vergoeding van de door de verstrekking geleden schade.
 4. Indien de Opdrachtgever lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Voorzijnraap een direct opeisbare boete van 10.000,- (tienduizend) euro indien Opdrachtgever handelt in bedrijf en beroep en 5.000,- (vijfduizend) euro indien Opdrachtgever Consument is, verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Voorzijnraap, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Verrekening en opschorting

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Voorzijnraap en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Voorzijnraap en Opdrachtgever en/of Cliënt zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Voorzijnraap gevestigd is.

Artikel 20 – Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 9, artikel 16, artikel 17, artikel 19, en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21 – Wijziging of aanvulling

 1. Voorzijnraap is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Voorzijnraap Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Voorzijnraap de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.